Ofek Mitam

בחן את עצמך

לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם. השאלות הינן במגוון נושאים: סטטיסטיקה תיאורית, סטטיסטיקה היסקית, קשר סטטיסטי, שיטות מחקר ומבחנים סטטיסטיים. רמות הקושי מגוונות ומייצגות את רמות הקושי השונות בבחינה.

לפניכם 16 שאלות. אין הגבלת זמן למענה על השאלה וניתן לדלג בין השאלות.

בהצלחה !

עיצוב אתרים ופיתוח - design-studio.co.il